แนวข้อสอบวิชาชีพครู (ความมีวินัยและการรักษาวินัย ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบวิชาชีพครู ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความมีวินัย และการรักษาวินัย ซึ่งตอนนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ชุด ชุดละ 10 ข้อ เพื่อให้เข้าใจง่าย และสามารถทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแนวข้อสอบวิชาชีพครูอย่างง่ายๆ เพื่ยงใช้โทรศักพท์ก็สามารถใช้งานได้แบบสบายๆ ซึ่งชุดนี้จะเป็น แนวข้อสอบวิชาชีพครู (ความมีวินัยและการรักษาวินัย ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบวิชาชีพครู (ความมีวินัยและการรักษาวินัย ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบวิชาชีพครู (ความมีวินัยและการรักษาวินัย ชุดที่ 3)

ข้อต่อไป

#1. ข้าราชการครูอาจถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีใด?

ข้อต่อไป

#2. การลาอออกของครูในกรณีใดที่ให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ครูผู้นั้นลาออก?

ข้อต่อไป

#3. การอุทธรณีคําสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ให้อุทธรณ์ภายในกี่วัน นับแต่วัน ทราบคําสั่ง?

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดมิใช่โทษผิดวินัยของข้าราชการ?

ข้อต่อไป

#5. ข้าราชการขอลาออกจากราชการเพื่อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการลาออกมีผลตั้งแต่เมื่อใด?

ข้อต่อไป

#6. การลงโทษตัดเงินเดือนร้ายแรงกว่าโทษในข้อใด?

ข้อต่อไป

#7. ข้าราชการถูกลงโทษทางวินัยในข้อใดมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ?

ข้อต่อไป

#8. ผู้บังคับบัญชามีอํานาจสั่งลงโทษข้าราชการกระทะผิดวินัยที่ไม่ยังไม่ถึงขั้นร้ายแรงได้ตามข้อใด?

ข้อต่อไป

#9. คณะกรรมการสอบสวนข้าราชการจะต้องทําการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน?

ข้อต่อไป

#10. ข้าราชการกระทําความผิดวินัยเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรก ผู้บังคับบัญชาอาจปฏิบัติตามข้อใดได้?

จบการทดสอบ

คำถาม

-
คุณเก่งมากที่ตอบถูกมากถึง 70 % เลยทีเดียว
Total Page Visits: 62 - Today Page Visits: 1

ลองทบทวนความรู้แล้ว ลองทดสอบอีกครั้งนะ สู้ๆ

Total Page Visits: 62 - Today Page Visits: 1
Total Page Visits: 62 - Today Page Visits: 1