แนวข้อสอบวิชาชีพครู (ความมีวินัยและการรักษาวินัย ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบวิชาชีพครู ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความมีวินัย และการรักษาวินัย ซึ่งตอนนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ชุด ชุดละ 10 ข้อ เพื่อให้เข้าใจง่าย และสามารถทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแนวข้อสอบวิชาชีพครูอย่างง่ายๆ เพื่ยงใช้โทรศักพท์ก็สามารถใช้งานได้แบบสบายๆ ซึ่งชุดนี้จะเป็น แนวข้อสอบวิชาชีพครู (ความมีวินัยและการรักษาวินัย ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบวิชาชีพครู (ความมีวินัยและการรักษาวินัย ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบวิชาชีพครู (ความมีวินัยและการรักษาวินัย ชุดที่ 3)

ข้อต่อไป

#1. ข้าราชการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ถือเป็นความผิดวินัยลักษณะใด?

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดมิใช่การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย?

ข้อต่อไป

#3. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่อย่างไรในเรื่องของวินัย?

ข้อต่อไป

#4. การป้องกันมิให้ข้าราชการกระทําผิดที่น่าจะได้ผลดีที่สุดควรปฏิบัติอย่างไร?

ข้อต่อไป

#5. ข้าราชการขาดราชการติดต่อกันคราวเดียวเกิน 15 วัน ถือเป็นความผิดสถานใด?

ข้อต่อไป

#6. การที่จะให้ข้าราชการครูมีวินัย ควรต้องการกระทําสิ่งใดเป้นประการสําคัญ?

ข้อต่อไป

#7. ข้าราชการครูปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรืออื่นได้ประโยชน์ที่มิควร จะได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการถือเป็นความผิดสถานใด?

ข้อต่อไป

#8. ใครควรมีบทบาทสําคัญในการดําเนินกาทางวินัยแก้ข้าราชการครู?

ข้อต่อไป

#9. ต่อไปสิ่งนี้สิ่งใดเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ราชการครูวินัยที่ดี? ? เนาะ

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง?

จบการทดสอบ

คำถาม

-
คุณสอบผ่าน 70% เก่งมากอะไรเนี่ย
Total Page Visits: 51 - Today Page Visits: 1

ลองทบทวนความรู้แล้ว ลองทดสอบอีกครั้งนะ สู้ๆ

Total Page Visits: 51 - Today Page Visits: 1
Total Page Visits: 51 - Today Page Visits: 1