แนวข้อสอบวิชาชีพครู (ความมีวินัยและการรักษาวินัย ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบวิชาชีพครู ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความมีวินัย และการรักษาวินัย ซึ่งตอนนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ชุด ชุดละ 10 ข้อ เพื่อให้เข้าใจง่าย และสามารถทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแนวข้อสอบวิชาชีพครูอย่างง่ายๆ เพื่ยงใช้โทรศักพท์ก็สามารถใช้งานได้แบบสบายๆ ซึ่งชุดนี้จะเป็น แนวข้อสอบวิชาชีพครู (ความมีวินัยและการรักษาวินัย ชุดที่ 3)

แนวข้อสอบวิชาชีพครู (ความมีวินัยและการรักษาวินัย ชุดที่ 1)

แนวข้อสอบวิชาชีพครู (ความมีวินัยและการรักษาวินัย ชุดที่ 2)

ข้อต่อไป

#1. วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดไว้ในกฎหมายใด

ข้อต่อไป

#2. กรณีใดถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงที่สุด

ข้อต่อไป

#3. วินัย คืออะไร

ข้อต่อไป

#4. การออกจากราชการในกรณีใดไม่มีสิทธิอุทธรณ์

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดกล่าวผิดลักษณะความผิดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

ข้อต่อไป

#6. ข้าราชการครูร้องทุกข์ได้ในกรณีใด

ข้อต่อไป

#7. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าคําสั่งของผู้บังคับบัญชาจะทําให้เสียหาแก่ทางราชการ จะต้องทําอย่างไร

ข้อต่อไป

#8. การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษปลดออกจากราชการต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน?

ข้อต่อไป

#9. ครูที่ถูกออกจากราชการเพราะกระทําผิดในกรณีใดที่ ก.ค. ไม่อาจยกเว้นให้กลับเข้าราชการได้อีก

จบการทดสอบ

คำถาม

-
Total Page Visits: 111 - Today Page Visits: 1
Total Page Visits: 111 - Today Page Visits: 1
Total Page Visits: 111 - Today Page Visits: 1